Skip navigation

VIKTIGT: läckagekontroll före användning

TÄTHETSKONTROLL

VARNING: Under täthetskontroll får inga tändkällor finnas i närheten. Detta gäller även rökning. Kontrollera aldrig tätheten med en tändstickaeller öppen låga. Kontrollera alltid tätheten utomhus.

 1. Gasolreglaget måste vara inställd på position off
 2. Öppna gasoltillförseln vid gasolflaskan och applicera en tvållösning med 50% flytande tvål och 50% vatten på de gasolledande delarna (anslutningen på gasolbehållaren / gasoltryckreglaget / gasolslang / gasolinlopp / anslutning på ventilen). Du kan också använda en läckssökningspray.
 3. En blåsbildning av tvållösning indikerar läckage. VIKTIGT: Grillen får endast användas när alla läckor tagits bort. Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan.
 4. Åtgärda läckan genom att dra åt anslutningarna om det är möjligt annars måste du ersätta de defekta delarna.
 5. Upprepa steg 1 och 2
 6. Går det inta att åtgärda läckorna, kontakta en återförsäljare för gasolprodukter.

ANMÄRKNING: Gör TÄTHETSKONTROLLEN efter varje anslutning eller byte av gasolflaska och i början av grillsäsongen.

 

IMPORTANT: LEAK CHECK BEFORE USE

CHECKING FOR LEAKS

WARNING: No sources of ignition are permitted to be in the vicinity during the leak test. This also includes smoking. Never check for leaks with a burning match or a naked flame, and always do this task outdoors.

 1. The gas regulating knob must be in the off position
 2. Open the gas supply at the bottle and brush a soap solution comprising 50 % liquid soap and 50 % water onto all parts that carry gas (connection at the gas bottle / gas pressure regulator / gas hose / gas inlet / connection on the valve). You can also use a leak spray.
 3. Bubbles forming in the soap solution indicate there are leaks. IMPORTANT: Do not use the barbecue before all leaks have been eliminated.Close the gas supply at the gas bottle.
 4. Eliminate the leaks by retightening the connections if possible, or else renew the defective parts.
 5. Repeat steps 1 and 2.
 6. Contact your specialist gas equipment retailer if the leaks cannot be eliminated.

NOTE: Carry out the CHECK FOR LEAKS each time after the the gas bottle is connected or changed, and also at the start of the barbecue season.

Choose your country or region

Belgium
French Dutch
France
French
Switzerland
German French Italian
Netherlands
Dutch
Moldova
Romanian
Germany
German
Sweden
Swedish
Italy
Italian
Denmark
Danish
Slovakia
Czech
Czech Republic
Czech
Cyprus
Greek
Bulgaria
Bulgarian
International
English
Austria
German
Greece
Greek
Romanian
Romanian
United Kingdom
English